تاریخ چاپ :

2024 Jul 22

www.islamage.com    

لینک  :  

عـنوان    :       

لشكر عكرمه رضی الله عنه

بسم الله الرحمن الرحیم

 

عكرمه رضی الله عنه پس از مشاركت در سركوبي مرتدهاي عمان، به فرمان ابوبكر صديق رضی الله عنه به همراه هفتصد سواركار رو به (مهره) نهاد و البته تعدادي از قبايل عمان را پيرامون خود جمع كرده بود. زماني كه به منطقه‌ي مهره رسيد، ديد كه منطقه‌ي مهره، ميان دو تن از سران آن‌جا پس از جنگ و درگيري شديدي تقسيم شده است؛ يكي از آن‌ها كه شخريت نام داشت، شنزار ساحلي منطقه را به دست گرفته بود و از توان و تعداد كم‌تري نسبت به بخش ديگر از قلمرو حكومتي مهره برخوردار بود. سركرده‌ي ديگر به نام مصبح، بر ارتفاعات منطقه سيطره يافته بود و قدرت و تعداد بيش‌تري داشت. عكرمه رضی الله عنه آن دو را به اسلام فراخواند و تنها حكم‌ران بخش ساحلي، دعوت عكرمه رضی الله عنه را پذيرفت. ديگري كه به تعداد و قدرت نيروهايش فريفته گشت، از پذيرش اسلام سرتافت كه در پي آن با جنگ و پيكار عكرمه رضی الله عنه به همكاري شخريت ـ حكم‌ران بخش ديگر مهره ـ روبرو شد. مصبح و تعداد زيادي از سپاهيانش كشته شدند. عكرمه رضی الله عنه براي سرو سامان دادن به امور در آن‌جا ماند كه در پي آن تمام اهل مهره، اسلام را پذيرفتند و امنيت و آرامش در مهره برقرار شد.

عكرمه رضی الله عنه نامه‌اي از ابوبكر صديق رضی الله عنه دريافت كرد و به موجب آن فرمان يافت منتظر مهاجر بن ابي‌اميه رضی الله عنه كه از صنعاء حركت كرده بود، بماند تا به همراه يكديگر به (كنده) بروند. عكرمه رضی الله عنه به (ابين) رفت و آن‌جا به گردآوري (نخع) و (حمير) پرداخت تا آنان را بر اسلام، استوار و راسخ گرداند و مهاجر رضی الله عنه نيز به او بپيوندد.

 رفتن عكرمه رضی الله عنه به (ابين) تأثير زيادي بر پيروان شكست‌خورده‌ي اسود و در رأس آنان قيس بن مكشوح و عمرو بن معديكرب داشت؛ قيس پس از شكست صنعاء و فرار از آن‌جا، ميان نخع و حمير و نجران سرگردان بود. عمرو بن معديكرب نيز چنين داستاني داشت و به بازماندگان لشكر شكست‌خورده‌ي اسود در لحج پيوسته بود. با آمدن عكرمه رضی الله عنه قيس به عمرو پيوست تا با همكاري يكديگر در برابر لشكر عكرمه رضی الله عنه بايستند؛ ديرزماني نگذشت كه قيس و عمرو، با هم اختلاف پيدا كردند و از هم جدا شدند.

 با رسيدن مهاجر بن ابي‌اميه رضی الله عنه، عمرو و قيس جداگانه، خود را تسليم كردند. مهاجر رضی الله عنه دست و پاهايشان را بست و آنان را به مدينه فرستاد. ابوبكر صديق رضی الله عنه قيس و عمرو را به شدت سرزنش فرمود. آن‌ها، پوزش خواستند و از كرده‌ي خود ابراز پشيماني كردند؛ ابوبكر صديق رضی الله عنه آنان را آزاد كرد. خلاصه اين‌كه آن دو، توبه كردند و راه درست را در پيش گرفتند.( طبقات ابن‌سعد (5/534و535))

آري،‌ اين حركت عكرمه رضی الله عنهاز سوي شرق، نقش مهمي در سركوبي بازماندگان لشكرهاي مرتدها در (لحج) چه از طريق جنگ و چه به خاطر ايجاد هراس و وحشت درميان مرتدها و در پي آن تسليم شدن آن‌ها داشته است. البته نبايد جبهه‌ي شمال را به فرماندهي مهاجر رضی الله عنه از ياد برد كه سبب سركوبي كامل مرتدها در اين مناطق شد.

 

و صلی الله و سلم علی محمد و علی آله و اصحابه الی یوم الدین

منبع: کتاب ابوبکر صدیق، محمد علی صلابی


 

سایت عصر اسلام

IslamAge.Com