تاریخ چاپ :

2023 Sep 22

www.islamage.com    

لینک  :  

عـنوان    :       

ارتداد اهل البحرين

بسم الله الرحمن الرحیم

 

اهل بحرين مرتد شدند و منذر بن نعمان را بعنوان پادشاه خود تعيين كردند و مي‌گفتند اگر محمد پيامبر مي‌بود نمي‌مرد، و به جز به روستاي كه به آن جواثا گفته مي‌شد همه مرتد شدند و اين اولين روستا مي‌بود كه در ميان مرتدان نماز جمعه را اقامه كردند و مرتدان، اهالي جواثا را محاصره كرده و آنها را در تنگنا قرار دادند تا اينكه بشدت گرسنه شدند آن گاه يكي از آنان اين اشعار را سرود:

ألا أبلغ أبابكر رسولا              وفتيان المدينة أجمعينا

آيا كسي است كه پيام ما را به ابوبكر و به همه جوانان مدينه برساند.

فهل لكم إلى قوم كرام             قعود في جواثا محصرينا

كه آيا به ياري قوم گران‌قدر كه در جواثا محاصره شده‌اند نمي‌آيد.

كأنَّ دماءهم في كل فج            شعاع الشمس يغشى الناظرينا

كه در هر راهي خونشان ريخته مي‌شود، و چون خورشيد مي‌تابد كه نمي‌توانيم به آن نگاه كنيم.

توكلنا على الرحمن إنا            وجدنا الصبر للمتوكلينا

ما بر خداوند مهربان توكل كرده‌ايم و كساني كه توكل مي‌كنند صبر و بردباري دارند.

 

مردي به نام الجارود بن المعلي در ميان آنها ايستاد و سخنراني كرد و گفت: اي گروه عبدالقيس من شما را از چيزي مي‌پرسم اگر آن را مي‌دانيد به من بگوييد و اگر آن را نمي‌دانيد به من پاسخ ندهيد، گفتند: بپرس، گفت: آيا مي‌دانيد كه قبل ار محمد، خدا پيامبراني داشته است؟ گفتند: بله، گفت: خبر داريد يا آنها را ديده‌ايد؟ گفتند خبر داريم. گفت: آن پيامبران چه شدند؟ گفتند: مردند؟ گفت: پس محمد مرده است همانطور كه آنان مرده‌اند، و من گواهي مي‌دهم كه هيچ معبودي به حقي جز خدا نيست، و گواهي مي‌دهم كه محمد پيامبر خداست، گفتند: و ما هم گواهي مي‌دهيم كه هيچ معبود به حقي جز خدا نيست و محمد پيامبر خداست، و تو بهترين و سرور ما هستي، و آنگاه بر اسلام خود باقي ماندند.

 

و ابوبكر رضی الله عنه  العلاء بن الحضرمي را به بحرين فرستاد و ثمامه بن اثال را با او همراه كرد، وقتي او به لشكر مرتدان نرديك شد پايين آمد و آنها هم پايين آمدند، شب بود كه ناگهان العلاء صداهاي بلندي را در ميان لشكر مرتدان شنيد، العلاء گفت: چه كسي مي‌رود خبر اينها را براي ما مي‌آورد؟ مردي بلند شد و وارد لشكر آنها شد ديد كه آنها شراب خورده‌اند و مست هستند و چيزي نمي‌فهمند، او به سوي العلاء برگشت و او را با خبر كرد، آنگاه العلاء بلافاصله به همراه لشكرش به سوي آنها رفت و آنها را كشتند و فقط تعداد اندكي از آنان موفق به فرار شدند.

 

و صلی الله و سلم علی محمد و علی آله و اصحابه الی یوم الدین


 

سایت عصر اسلام

IslamAge.Com